Tumblelog by Soup.io
 • BeyondReality
 • maaartynnn
 • bonjourkitty
 • dmnkam
 • chwilepozniej
 • SmerfMaruda
 • mefir
 • blakbrada
 • ghostu
 • divi
 • jstrbl
 • rondine
 • sniegi
 • takeyoutomygrave
 • imitacje
 • wiktorja
 • zoshka
 • magolek22
 • sentymentalna
 • badalena
 • okiemnieogarniesz
 • DarkAndLonley
 • jointskurwysyn
 • wiks
 • kyte
 • fuckinmess
 • sesja
 • friendstraveluk
 • contrapalabra
 • Carlota
 • high-hope
 • kombinat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viaAmericanlover Americanlover
5372 2693 500
Reposted fromSanthe Santhe viaAmericanlover Americanlover
7763 a0d6
3789 92bb 500
9052 39cc 500
Reposted frommangoe mangoe viaPoranny Poranny
8491 33e7
Reposted fromonlyman onlyman viaxannabelle xannabelle
4248 4f98
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaPoranny Poranny
5147 2180
Reposted fromtichga tichga vialittleburn littleburn
0134 3711 500
Reposted fromtfu tfu vialittleburn littleburn
5169 bd7b
Reposted fromtichga tichga vialittleburn littleburn
5141 4ed6
Reposted fromtichga tichga vialittleburn littleburn
4282 4c32
Reposted fromantichris antichris vialittleburn littleburn
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viaMartwa13 Martwa13
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viaMartwa13 Martwa13
0399 453a 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vialittleburn littleburn
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl