Tumblelog by Soup.io
 • BeyondReality
 • maaartynnn
 • bonjourkitty
 • dmnkam
 • chwilepozniej
 • SmerfMaruda
 • mefir
 • blakbrada
 • ghostu
 • divi
 • jstrbl
 • rondine
 • sniegi
 • takeyoutomygrave
 • imitacje
 • wiktorja
 • zoshka
 • magolek22
 • sentymentalna
 • badalena
 • okiemnieogarniesz
 • DarkAndLonley
 • jointskurwysyn
 • wiks
 • kyte
 • fuckinmess
 • sesja
 • friendstraveluk
 • contrapalabra
 • Carlota
 • high-hope
 • kombinat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

1577 3fed
0336 92dd
Reposted fromursa-major ursa-major viahereyes hereyes
3455 5d59 500
Rène Magritte, koniec świata, 1963
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via4777727772 4777727772
0312 40ec 500
Reposted fromseaweed seaweed viaRoaraAvis RoaraAvis
Reposted fromFlau Flau viadesperateee desperateee
8949 9d8d 500
Reposted fromlte lte viakittylitter kittylitter
0302 4cfc 500
Reposted fromseaweed seaweed viakittylitter kittylitter
7605 582d
Reposted fromblueinsane blueinsane viakittylitter kittylitter
5680 0cec 500
Reposted fromsavatage savatage viakittylitter kittylitter
6506 86b0
Reposted frombrumous brumous viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Play fullscreen
Bo by zmądrzeć
Trzeba by to dobrze przegadać i dotrzeć
Do tego gdzie leży błąd
To niedobrze
Myślałem że progres zaliczymy z prądem
A zaliczamy pod prąd
Siebie na złość
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viacholera cholera
0452 17c2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaWlodara Wlodara
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaWlodara Wlodara
8806 926b
Reposted fromthegirl thegirl viapredictableannie predictableannie
0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaseasons seasons
0775 a9e3 500
48 lat temu do Sekwany rzucił się Paul Celan. Wiersz w tłumaczeniu Ryszarda Krynickiego.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

April 20 2018

3254 39fe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl